Biografieën – overzicht

Mythische vrouwelijke voorouders
Prajnaparamita
Maha Maya
Srimala
Tara
Ratnavati
Prabhuta
Sinha Vijurmbhita

Indiase vrouwelijke voorouders
Mahapajapati Gotami
Khema
Sundari-Nanda
Patacara
Bhadda Kundalakesa
Sumana
Kisagotami
Dhamma
Uppalavanna
Yasodhara
Soma
Sakula
Bhadda Kapilani
Singalaka mata
Samavati
Sanghamitta
Prasannasilla

Chinese vrouwelijke voorouders
Jingjian (292-361)
Zongji (504-575)
Lingzhao (762-808)
Ling Xingpo (8e eeuw)
Moshan Liaoran (9e eeuw)
Liu Tiemo (ca. 780-859)
Miaoxin (840-895)
Shiji (9e eeuw)
Juhan Daojen (9e eeuw)
Daoshen (rond het jaar 1000)
Huiguang (12e eeuw)
Huiwen (12e eeuw)
Fadeng (12e eeuw)
Yu Daopo (ca. 1100-1160)
Miaodao (1090-1163)
Zhidong / Kongshi Daoren (Weiju) (1050- 1124) uitgebreide biografie
Miaozong (1095-1170)
Lady Qinguo (12e eeuw)
Wenzhao (rond 1200)
Miaohui (17e eeuw)
Zhiyuan Xinggang (1597-1654)
Jizong Xingche (1606-?)
Jifu Zukui (17e eeuw)
Shenyi (?-1662)

Japanse vrouwelijke voorouders
Zenshin (ca. 572-640)
Komyo (701-760)
Tachibana no Kachiko (786-850)
Ryonen (rond 1200)
Shogaku (rond 1200)
Egi (begin 13e eeuw)
Mugai Nyodai (1223-1298)
Kakuzan Shido (1252-1305) uitgebreide biografie
Ekan Daishi (rond 1300)
Seitaku (14e eeuw)
Konto Ekyu (rond 1300)
Mokufu Sonin (14e eeuw))
Joa
Soitsu
Eshun (1362- ca. 1430)
Yodo
Kogetsu
Soshin
Tenshu
Daitsu Bunchi
Ryonen Gensho
Tachibana no Someko
Tokugon Riho
Satsu (uitgebreide biografie)
Ohashi
Teijitsu
Otagaki Rengetsu
Mizuno Tenmyo Jorin
Hori Mitsujo
Nagasawa Sozen
Nogami Senryo
Satomi Myodo
Kojima Kendo
Yoshida Eshun